Statut

STATUT FUNDACJI
FUNDACJA YESTEAM

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1


Daria Kordjalik, zwana dalej „Fundatorem”, ustanowiła aktem notarialnym (Rep A nr 1780/2021) spisanym w dniu 04. 03. 2021 r. w Łukowie, Fundację o nazwie „Fundacja YesTeam”, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.


§2


Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§3.


1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą fundacji jest Wola Rafałowska, ul. Dębowa 24.
3. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.
4. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
6. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
7. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.
8. Fundacja używa pieczęci według wzoru przyjętego przez Zarząd Fundacji.
9. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
10. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
11. Po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.
12. W ramach prowadzonej działalności statutowej Fundacja może udzielać pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2369.)

§4


Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw zdrowia publicznego.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§5


Celem Fundacji jest podejmowanie społecznie i gospodarczo użytecznej działalności na rzecz społeczeństwa, zwłaszcza dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych, członków ich rodzin, szczególnie tych opiekujących się nimi oraz innych osób świadczących pracę polegającą na opiece nad osobą starszą, chorą lub niepełnosprawną, a w szczególności:

 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin, którzy pełnią rolę opiekuna osoby niepełnosprawnej, szczególnie tych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 • Działalność charytatywna na rzecz osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin.
 • Opieka i pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 • Ochrona i promocja zdrowia społeczeństwa, w tym szczególnie osób starszych, niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub będących w wieku emerytalnym, a w szczególności osób niepełnosprawnych oraz opiekujących się nimi członków rodziny.
 • Promocja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, zwłaszcza na stanowiskach osób niepełnosprawnych.
 • Działalność wspierająca na rzecz osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin, w tym wsparcie pedagogiczne, psychologiczne i psychoterapeutyczne.
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy osób niepełnosprawnych i opiekujących się nimi członków rodzin, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz opiekujących się nimi członków rodzin
 • Rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i marketingowych polepszających sytuację życiową i materialną osób starszych, chorych i niepełnosprawnych i ich opiekunów.
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin.
 • Turystyka i krajoznawstwo osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
 • Ratownictwo oraz ochrona zdrowia i życia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin.
 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych, niezależnie od formy prawnej, prowadzących działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie edukacji oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

§6.

 • Fundacja realizuje swój cel działając w ramach następujących przedmiotów działalności.
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z).
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.Z).
 • Pozostała sprzedaż detaliczną prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z).
 • Pozostała pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z).
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z).
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z).
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z).
 • Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z).

Fundacja w ramach powyższych przedmiotów działalności realizuje następujące zadania:

 • Świadczenie usług w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz opieki wytchnieniowej dla członków rodzin opiekujących się osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, a w szczególności dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Organizowanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, zwłaszcza w pracy z osobą starszą, chorą lub niepełnosprawną.
 • Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin oraz podejmowanie działań na rzecz zwiększania ich świadomości prawnej.
 • Udzielanie poradnictwa obywatelskiego.
 • Promowanie i udostępnianie rozwiązań technicznych i organizacyjnych wspierających codzienne życie osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz pracę opiekuna.
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym dotyczącym osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
 • Organizowanie i współfinansowanie akcji promujących rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
 • Organizowanie i finansowanie imprez okolicznościowych z okazji lokalnych i globalnych świąt dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
 • Organizowanie i finansowanie konferencji, warsztatów, wykładów, prelekcji, spotkań i dyskusji na temat możliwości, potrzeb i celów osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
 • Współpracę z instytucjami organizującymi życie naukowe, kulturalne i zawodowe osób niepełnosprawnych.
 • Wspieranie działań służących dialogowi i integracji różnych grup, środowisk i ludzi z osobami starszymi lub niepełnosprawnymi.
 • Organizowanie wolontariatu na rzecz pomocy osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym oraz opiekujących się nimi członków rodzin.
 • Organizowanie zbiórek publicznych i niepublicznych na rzecz pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.
 • Dofinansowywanie kosztów leczenia i rehabilitacji osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin.
 • Organizowanie zajęć artystyczno-ruchowych dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działań badawczo-rozwojowych oraz szkoleniowo-doradczych polepszających sytuację życiową i materialną osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz opiekujących się nimi członków rodzin.
 • Dofinansowywanie zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych oraz sprzętu dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
 • Fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych osobom niepełnosprawnym.
 • Organizowanie lub finansowanie lokalnych i globalnych szkoleń dla osób niepełnosprawnych oraz opiekujących się starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi członków rodzin.
 • Organizowanie stacjonarnych i niestacjonarnych zajęć edukacyjnych, wychowawczych, sportowych i rekreacyjnych dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
 • Wspieranie lokalnych i globalnych inicjatyw służących rozwojowi nauki, kultury i sztuki osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Organizowanie różnych form wypoczynku dla osób starszych lub niepełnosprawnych.
 • Organizowanie wyjazdów turystycznych i krajoznawczych dla osób starszych lub niepełnosprawnych.
 • Gromadzenie środków finansowych oraz innych zasobów materialnych i niematerialnych służących realizacji celów Fundacji.
 • Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie akcji społecznych służących realizacji celów Fundacji.
 • Organizowanie i prowadzenie biur służących realizacji celów Fundacji.
 • Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, instruktorów i pracowników Fundacji.
 • Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działań fund-raising służących realizacji celów Fundacji.

§7.


Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§8.


Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 3000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.


§9.


Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.


§10.


1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) subwencji osób trzecich,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
e) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
f) dotacji,
g) wpłat 1% podatku od podatników,
h) aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznacza się na realizację celów statutowych oraz na pokrycie bieżących kosztów działalności Fundacji, łącznie z jej prowadzeniem i utrzymaniem.
3. Zarząd Fundacji może zbywać poszczególne prawa majątkowe pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą wykorzystywane w sposób określony w punkcie poprzedzającym.


§ 11.


1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI
§12.


1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni).
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
4. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

§13.


1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych i opiniodawczych.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 11 osób, powołanych przez Fundatora na okres 3 lat.
3. Odwołanie Członka Rady Fundacji przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji określonej w ust. 2.
4. Do Rady Fundacji należy:
a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
e) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
f) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu absolutorium, h) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji,
5. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu może wybrać ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i/lub sekretarza Rady Fundacji.
6. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 1 raz w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
7. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli zostali wybrani.
8. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
9. Udział osób wymienionych w pkt. 8 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

ZARZĄD FUNDACJI
§14.


1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 1 do 5 osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Fundatora.
2. Fundator może wejść w skład zarządu.
3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej, niż jedną kadencję.
5. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji określonej w ust. 1.
6. Prezesa Zarządu wybiera Fundator.
8. Funkcję prezesa może sprawować Fundator.
9. Prezes Zarządu z pośród członków Zarządu powołuje i odwołuje Wiceprezesów Zarządu.


§15.


1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów pracy oraz planów finansowych Fundacji,
b) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
c) sprawowanie zarząd nad majątkiem Fundacji,
d) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
e) ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określenie zasad wynagradzania pracowników etatowych Fundacji,
f) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
g) występowanie z wnioskiem w sprawie połączenia oraz likwidacji Fundacji,
h) powoływanie kierowników i zatwierdzanie regulamin organizacyjny zakładów,
i) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
3. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
7. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.
8. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§16.


1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
2. Dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej przeznaczone są wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje uchwałą Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
5. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację.
6. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego na zasadach określonych w stosowanych przepisach.

ZMIANA STATUTU
§17


1. Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Zarząd.
2.Zmiany Statutu mogą w szczególności dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została powołana.
3. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
4. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§18


1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd wspólnie z Radą Fundacji, jednocześnie informując o jej treści Fundatora.
3. Jeżeli w uchwale, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie powołano likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
4. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone są na cele tożsame lub zbliżone z celami Fundacji.

Wola Rafałowska, 04. 03. 2021 r.

 

Przewiń na górę